Algemene voorwaarden


Wij zijn blij u te mogen verwelkomen bij de NIVEA E-shop, hierna "de website" genoemd.

1. VOORSTELLING

Uitgever van de website:
SA Beiersdorf NV België
Square Marie Curie 20
1070 Brussel, België
Tel: +32 2 526 52 11
Fax : 32 2 526 52 19
Mail : nivea.Belgium@beiersdorf.com
Btw-nummer: BE0406266385


2. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen uitsluitend de verkoop van producten die worden aangeboden op de website NIVEA e-SHOP. Bij de registratie van de bestelling kunt u altijd deze algemene verkoopsvoorwaarden raadplegen op de website. Door een bestelling te plaatsen, stemt de koper in met deze algemene verkoopsvoorwaarden: door het validatievakje van de bestelbon aan te vinken, bevestigt u uw bestelling. U erkent zo uitdrukkelijk dat u kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en ze aanvaardt.


3. AFWIJKING

Enkel afwijkingen die schriftelijk door ons zijn goedgekeurd, kunnen de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wijzigen.


4. HOST VAN DE WEBSITE

Deze website wordt gehost bij: OVH, RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045


5. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De onderneming SA Beiersdorf NV vindt het belangrijk u te herinneren aan haar verbintenis om het vertrouwen dat u in haar stelt, nauwgezet te respecteren en de verplichtingen van de wet van 11 december 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven.
U beschikt over een recht tot inzage, wijziging en verwijdering van uw gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via het online formulier of via een brief aan Service NIVEA e-SHOP, Square Marie Curie 20, 1070 Brussel (België), met vermelding van uw naam, voornaam, volledig adres, nummer van uw bestelbon en eventueel het bedrijf waar u werkt op het moment van uw bestelling.

Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan partnerondernemingen en zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder uw voorafgaande toestemming.


6. INFORMATIE OP DE WEBSITE

Wij dragen zoveel mogelijk zorg voor de juistheid van de informatie op deze website. Ondanks alle aandacht die wij aan deze website besteden, wijzen wij alle aansprakelijkheid af in geval van:

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website te corrigeren of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment.

Indien u een onregelmatigheid op de website opmerkt, kunt u contact met ons opnemen op dit adres: Klik hier om het contactformulier te openen.


7. UW CONSUMENTENDIENST EN KLANTENDIENST

Naar u luisteren is één van onze prioriteiten. Onze klantendienst staat te uwer beschikking om u alle inlichtingen te verschaffen, al uw vragen te beantwoorden of u advies te geven. Daarvoor kunt u zich per brief of per e-mail tot ons richten via de onderstaande adressen:

Per brief:
Consumentendienst NIVEA
Square Marie Curie 20
1070 Brussel
België

Per e-mail:
Klik hier om het contactformulier te openen.

Online Geschillenreglement (ODR):
Indien u een klacht heeft betreffende de webshop van Nivea, kunt u deze klacht ook online indienen via het Online Dispute Resolution platform van de Europese Commissie.


8. PROMOTIEAANBIEDINGEN (GESCHENKEN, KORTINGEN) EN PRIJZEN

Alle aanbiedingen van producten op de website zijn beperkt tot de website zelf, in het kader van deze campagne. De aanbiedingen en de prijzen kunnen in de loop van het jaar veranderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Promotieaanbiedingen (dat wil zeggen geschenken en bijzondere kortingen) en -artikelen zijn enkel geldig binnen de dubbele grens van de looptijd van de aanbieding en van de beschikbare voorraden.

De prijzen op deze website zijn vermeld in euro, inclusief alle taksen. Ze houden geen rekening met de leveringskosten, tenzij het ​​totale bedrag van de orde hoger is dan 25 euro en houden ook rekening met de levering van de producten, op uw naam, op uw werkplaats.

De bestelde producten worden gefactureerd aan de prijs die op de website wordt vermeld bij de registratie van de bestelling.

De producten blijven de volledige eigendom van Beiersdorf tot de volledige ontvangst van uw betaling door Beiersdorf.


9. UW BESTELLING

Beiersdorf herinnert eraan dat in toepassing van artikel 1124 van het Burgerlijk Wetboek niet-ontvoogde minderjarigen geen contract mogen aangaan. Bestellingen die voor minderjarigen zijn bestemd, moeten door het ouderlijk gezag worden geplaatst. In geval van incidentele verzameling van naamgegevens van een minderjarige heeft het ouderlijk gezag het recht om zich te verzetten tegen de bewaring ervan.

De bestelling wordt rechtstreeks op de website uitgevoerd en moet, om geldig te zijn, worden gevalideerd vóór de datum van het einde van de toegang tot de NIVEA e-SHOP. Deze datum wordt u via e-mail meegedeeld, bij het openen van de website. Bovendien moet de bestelling via een beveiligde online betalingstool worden betaald. Vóór elke bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de website en ze te hebben aanvaard. Het bedrag van uw bestelling moet minstens 15 euro en maximum 200 bedragen, aangezien de verkochte producten bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik.

Wanneer u uw bestelling bevestigt door op de knop "Afsluiten" te klikken, verklaart u deze bestelling evenals het geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. De bevestiging van uw bestelling komt neer op een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Uw bestelling wordt vervolgens verwerkt door onze Service NIVEA e-SHOP.

Zodra uw bestelling geregistreerd is, wordt een gedetailleerd ontvangstbewijs naar uw e-mailadres verzonden. Dit ontvangstbewijs preciseert het exacte gefactureerde bedrag en de leveringsvoorwaarden van uw bestelling. U stemt ermee in dat de registratiesystemen van de bestelling het bewijs leveren van de aard en de datum van de overeenkomst.

Wij houden ons echter het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een betalingsachterstand zou bestaan of een geschil inzake de betaling van een eerdere bestelling, of om elke andere gegronde reden betreffende in het bijzonder de abnormale aard van de bestelling.


10. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

Wij stellen alles in het werk om u in real time te informeren over de beschikbare voorraad voor elk product. Onze productaanbiedingen op de website zijn slechts geldig binnen de grens van de beschikbare voorraden. Indien een product niet beschikbaar is na het plaatsen van uw bestelling, wijzen wij alle aansprakelijkheid daarvoor af en kunnen wij de levering van uw product bijgevolg niet garanderen. Een besteld maar niet geleverd product zal u worden terugbetaald. Na de validatie van uw bestelling is het niet meer mogelijk om een product door een ander te vervangen.


11. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

De producten worden geleverd in België, naargelang het adres van uw keuze, zoals gespecificeerd in het bestelproces.. Het is uw verantwoordelijkheid om ons exact alle gegevens te voorzien die nodig zijn voor de goede levering van uw bestelling. U heeft ook de mogelijkheid om uw pakket te laten leveren in een afhaalpunt van uw keuze (postkantoor of Post Punt) of een automaat van bpost.

De bestelde producten worden geleverd naar het adres van uw keuze of bij het bedrijf, binnen een mogelijke termijn van 3 à 5 werkdagen vanaf de daadwerkelijke ontvangst van uw betaling.


12. BETALING

De betaling van uw aankopen op de website gebeurt uitsluitend in euro, vóór de levering van de producten.

De facturen zijn met een bankkaart te betalen bij de bestelling (Belgische nationale bankkaarten, internationale EuroCard-MasterCard-kaarten, internationale Visa-kaarten) via het beveiligde betaalplatform van Ingenico. De rekening van de koper zal binnen 7 dagen gedebiteerd worden. Cheques en contante betalingen worden niet aanvaard. De bestellingen worden pas verwerkt na bevestiging van de betaling.


13. GARANTIE VOOR DE CONSUMENT

U geniet van de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken van de geleverde producten. Wij sluiten ons aan bij de Belgian Direct Marketing Association (BDMA) om uw consumentenrechten en de naleving van de regels op het gebied van de beroepswetgeving te waarborgen.


14. AANSPRAKELIJKHEID

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving.

De SA Beiersdorf NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering van de gesloten overeenkomst in geval van onvoldoende voorraad of niet-beschikbaarheid van het product, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van in het bijzonder de postdiensten en transport- en/of communicatiediensten, enz.

De SA Beiersdorf NV zal niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade door het onderhavige, omzetverlies, winstderving, schade of kosten.

Hyperlinks kunnen naar andere websites verwijzen dan de onderhavige. De SA Beiersdorf NV wijst elke aansprakelijkheid af ingeval de inhoud van deze websites in zou gaan tegen de wettelijke en reglementaire bepalingen die op de website van kracht zijn.

De SA Beiersdorf NV herinnert er bovendien aan dat voor elke creatie van een hyperlink naar de homepage van deze website of naar elke andere pagina van de website een voorafgaande schriftelijke toestemming van de SA Beiersdorf NV vereist is.


15. INTELLECTUELE EIGENDOM

In overeenstemming met de wetten op literaire en artistieke eigendomsrechten of andere gelijkaardige rechten zijn deze website en alle elementen, merken, foto's, tekeningen, modellen, logo's, grafieken, enz. die zich op deze website bevinden alsook de compilatie daarvan de exclusieve eigendom van de SA Beiersdorf NV die geen enkele andere vergunning of geen enkel ander recht verleent dan die tot het raadplegen van de website.

De reproductie of het gebruik van het geheel of een gedeelte van deze elementen is uitsluitend toegestaan voor informatiedoeleinden voor persoonlijk en privégebruik, elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Elk ander gebruik wordt beschouwd als namaak et zal worden bestraft krachtens de wet op de intellectuele eigendom, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de SA Beiersdorf NV.


16. TOEPASSELIJKE TEKSTEN EN RECHTSPRAAK

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.


17. SERVICE NA VERKOOP, BEHEER VAN TERUGZENDINGEN VAN PRODUCTEN EN TERUGBETALINGEN

In overeenstemming met artikel 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de klant het recht om aan de SA Beiersdorf NV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van de levering van de koopwaar. Er kunnen zich twee gevallen voordoen:

a. Herroepingsrecht : Terugbetaling indien het product enkel op uw verzoek wordt teruggezonden:


Om bij annulering van de bestelling van een terugbetaling te genieten, gelden er verschillende voorwaarden:
De verzendkosten zijn ten laste van de klant.
Alle risico's die verbonden zijn aan de terugzending van het product zijn ten laste van de klant.
Indien alle bovenvermelde voorwaarden vervuld zijn, betaalt de SA Beiersdorf NV binnen dertig kalenderdagen de bedragen die overeenstemmen met het/de gekochte en teruggestuurde product(en) per bankoverschrijving terug aan de klant.

Afzonderlijk herroepingsformulier om de uitoefening van het recht van herroeping te vergemakkelijken

b. Terugbetaling indien het product door onze schuld wordt teruggezonden:Om van een terugbetaling te genieten in het geval dat het product niet beantwoordt aan uw verwachtingen omdat het gebrekkig zou zijn, gelden er verschillende voorwaarden:

De gemaakte verzendkosten om het/de product(en) naar ons terug te zenden worden terugbetaald aan de klant, op diens schriftelijk verzoek.

Indien alle bovenvermelde voorwaarden vervuld zijn, betaalt de SA Beiersdorf NV binnen dertig kalenderdagen de bedragen die overeenstemmen met het/de gekochte en teruggestuurde product(en) per bankoverschrijving terug aan de klant.


18. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Daar de inhoud van de website regelmatig verandert, behoudt de SA Beiersdorf NV zich de mogelijkheid voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra u uw bestelbon valideert door het overeenkomstige vakje aan te vinken.


19. BeCommerce


NIVEA SHOP sluit zich aan bij de Gedragscode met betrekking tot het Becommerce Kwaliteitslabel en is hierdoor gebonden.


20. PRIVELEVEN

Cookies
Onze website is ontworpen om vooral aandachtig aan de behoeften van onze klanten te zijn. Dit is een reden waarom we gebruiken maken van cookies. De cookies worden gebruikt om uw bezoek op onze site te melden. De cookies worden dus slechts door onze site gebruikt om de persoonlijke service voor u te verbeteren.

Commerciële communicatie via e-mail
Met dit soort communicatie maken wij onze identiteit duidelijk en de aard van de boodschap is daarop afgestemd.
Dit soort communicatie biedt u de mogelijkheid af te zien van toekomstige e-mails door een eenvoudige klik op een link die speciaal met dit doel onderaan de pagina van iedere e-mail is ingevoegd.

U kunt zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden, door een e-mail te sturen naar het volgende adres nivea.belgium@beiersdorf.com. U heeft ook het recht om toegang te vragen tot uw gegevens, onjuiste gegevens aan te passen of in voorkomend geval en voor wettige redenen bezwaar in te tekenen betreffende de verwerking van deze gegevens. U kunt ook uw gegevens consulteren en bewerken op uw MyNivea account.